هارنسبرگر 1

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : کاردیا
 • مترجم : دکتر فاطمه شجاع صفت
 • سبك : درسنامه
 • شيوه بيان مطالب : مفهومی و روان ویژه آزمون بورد و ارتقا
 • توضيح نموداري : دارد
 • قطع : وزیری
 • شابك : 978-622-6874-3-3
 • تعداد صفحه : 488
 • سال انتشار : 1399
 • نوبت انتشار : دوم
 • جلد : سلفون مات
 • وزن : 738g
 • فصل 1/ سوپراهیوئید و اینفراهیوئید گردن
 • فصل 2/ فضای پارافارنژیال
 • ضایعات خوش خیم:
 • میکس تومور خوش‌خیم فضای پارافارنژیال (آدنوم پلی‌مورف)
 • فصل 3/ فضای مخاطی فارنژیال
 • ضایعات مادرزادی:
 • کیست تورن والدت:
 • ضایعات عفونی و التهابی:
 • کیست احتباسی PMS
 • التهاب تونسیلار
 • مشاهده بیشتر
 • آبسه تونسیلار یا پره‌تونسیلار
 • تومورهای خوش خیم و بدخیم:
 • میکس تومور خوش‌خیم PMS:
 • بدخیمی غدد بزاقی مینور در PMS
 • لنفوم غیرهوچکین PMS
 • فصل 4/ فضای ماستیکیتور
 • ضایعات کاذب (psedolesions):
 • غیرقرینگی شبکه وریدی پتریگوئید
 • بزرگی خوش‌خیم عضلات ماستیکیتور
 • دنروه شدن عصب حرکتی V3
 • ضایعات عفونی:
 • آبسه فضای ماستیکیتور
 • تومور خوش خیم:
 • شوانوم V3 در فضای ماستیکیتور
 • تومورهای بدخیم:
 • گسترش پری نورال تومور MS از مسیر V3
 • کندروسارکوم فضای ماستیکیتور
 • سارکوم فضای ماستیکیتور
 • فصل 5/ فضای پاروتید
 • ضایعات عفونی و التهابی:
 • پاروتیدیت حاد
 • سندرم شوگرن پاروتید
 • ضایعه خوش‌خیم لنفواپی تلیال HIV (BLEL):
 • تومورهای خوش خیم:
 • میکس تومور خوش‌خیم پاروتید
 • تومور وارتین
 • شوانوم پاروتید
 • تومورهای بدخیم:
 • کارسینوم موکواپیدرموئید پاروتید (MEC)
 • آدنوئید سیستیک کارسینوم پاروتید
 • آسینیک سل کارسینوم پاروتید:
 • میکس تومور بدخیم پاروتید:
 • لنفوم غیرهوچکین پاروتید (NHL)
 • بیماری متاستاتیک نودهای پاروتید
 • فصل 6/ فضای کاروتید
 • واریان نرمال:
 • کاروتید گردنی پیچ خورده
 • ضایعات عروقی:
 • دایسکشن شریان کاروتید در گردن
 • سودوآنوریسم شریان کاروتید گردنی
 • دیسپلازی فیبروموسکولار کاروتید گردنی
 • کاروتیدینی حاد ایدیوپاتیک
 • ترومبوز ورید ژوگولر
 • ترومبوز وریدی پس از فارنژیت (لمیر)
 • تومورهای خوش خیم:
 • پاراگانگلیوم کاروتید بادی
 • پاراگانگلیوم گلوموس واگال
 • شوانوم فضای کاروتید
 • شوانوم سمپاتیک
 • نوروفیبروم فضای کاروتید
 • مننژیوم فضای کاروتید
 • فصل 7/ فضای رتروفارنژیال
 • ضایعات عفونی و التهابی:
 • آدنوپاتی واکنشی در RPS
 • آدنوپاتی چرکی فضای رتروفارنکس
 • آبسه فضای رتروفارنژیال
 • ادم فضای رتروفارنژیال
 • تومورهای متاستاتیک:
 • SCC نودال در فضای رتروفارنکس
 • NHL نودال رتروفارنکس
 • متاستاز غیر SCC به نود رتروفارنکس
 • فصل 8/ فضای پری‌ورتبرال
 • ضایعات کاذب (psedolesions):
 • هیپرتروفی عضله لواتور اسکاپولا
 • ضایعات عفونی و التهابی:
 • تاندونیت حاد کلسیفیه لونگوس کولی
 • عفونت فضای پری‌ورتبرال
 • ضایعات عروقی:
 • دایسکشن شریان ورتبرال در گردن
 • تومورهای خوش خیم و بدخیم:
 • شوانوم شبکه براکیال در فضای پری‌ورتبرال
 • کوردوم فضای پری وتبرال
 • متاستاز بادی مهره در فضای پری‌ورتبرال
 • فصل 9/ فضای خلفی گردن
 • تومور خوش خیم:
 • شوانوم PCS
 • تومورهای متاستاتیک:
 • SCC نودهای زنجیره عصب 11
 • لنفوم غیرهوچکین در نودهای زنجیره عصب 11
 • فصل 10/ فضای ویسرال
 • ضایعات التهابی:
 • تیروئیدیت مزمن لنفوسیتیک (هاشیموتو)
 • بیماری متابولیک:
 • گواتر مولتی ندولر
 • تومورهای خوش خیم:
 • آدنوم تیروئید
 • آدنوم پاراتیروئید در فضای ویسرال
 • تومورهای بدخیم:
 • کارسینوم تمایز یافته تیروئید
 • کارسینوم مدولاری تیروئید (MTC)
 • کارسینوم آناپلاستیک تیروئید (ATC)
 • لنفوم غیرهوچکین تیروئید (NHL)
 • کارسینوم پاراتیروئید
 • کارسینوم کیست تیروگلوسال (TGDCa)
 • کارسینوم مری گردنی
 • سایر:
 • دیورتیکول فارنگوازوفاژیال (زنکر)
 • کیست کلوئید تیروئید
 • دیورتیکول لترال مری گردنی
 • فصل 11/ هیپوفارنکس، لارنکس و تراشه
 • ضایعات عفونی و التهابی:
 • کروپ
 • اپی‌گلوتیت کودکان
 • سوپراگلوتیت
 • تروما:
 • ترومای لارنکس
 • همانژیوم نوزادی راه هوایی فوقانی
 • کندروسارکوم حنجره
 • ضایعات مرتبط با درمان:
 • لارنکس پس از رادیوتراپی
 • سایر:
 • لارنگوسل
 • فلج TVC
 • تنگی اکتسابی تراشه ساب گلوت
 • فصل 12/ لنف‌نودها
 • ضایعات عفونی و التهابی:
 • لنف‌نود واکنشی
 • لنف‌نودهای چرکی
 • لنف‌نود درگیر در TB
 • نود درگیر در مایکوباکتریوم غیر TB
 • لنف‌نود سارکوئیدوز
 • بیماری کاستلمن (giant lymph node hyperplasia)
 • بیماری کیمورا
 • تومورهای بدخیم:
 • لنفوم هوچکین گردن
 • لنفوم غیرهوچکین نودال در گردن
 • درگیری نود با کارسینوم تمایز یافته تیروئید
 • متاستاز نودال سیستمیک
 • فصل 13/ ضایعات transspatial و multispatial
 • واریان نرمال:
 • توراسیک داکت برجسته در گردن
 • تومورهای خوش خیم:
 • لیپوم سر و گردن
 • همانژیوپری سیتومای سر و گردن (HPC)
 • نوروفیبروم پلکسی فورم سر و گردن
 • تومورهای بدخیم:
 • بیماری لنفوپرولیفراتیو پس از پیوند (PTLD)
 • کوردوم اکسترااوسئوس
 • لنفوم غیرهوچکین سر و گردن
 • لیپوسارکوم سر و گردن
 • سارکوم سینوویال سر و گردن
 • تومور بدخیم غلاف عصبی محیطی (MPNST)
 • سایر:
 • لنفوسل گردنی
 • سینوس هیستیوسیتوز سر و گردن (بیماری Rosai-Dorfman)
 • فیبروماتوز سر و گردن
 • فصل 14/ حفره دهان
 • ضایعات کاذب (psedolesions):
 • دنرویشن عصب 12
 • بافت بزاقی فرعی در فضای ساب مندیبولار
 • درموئید و اپیدرموئید حفره دهان
 • مالفورماسیون لنفاتیک حفره دهان
 • تیروئید زبانی
 • ضایعات عفونی و التهابی:
 • رانولا
 • سیالوسل حفره دهان
 • سیالادنیت غده ساب مندیبولار
 • آبسه حفره دهان
 • تومورهای خوش خیم:
 • میکس تومور خوش‌خیم غده ساب مندیبولار
 • میکس تومور خوش‌خیم کام
 • تومورهای بدخیم:
 • کارسینوم غده ساب لینگوال
 • کارسینوم غده ساب مندیبولار
 • بدخیمی غدد بزاقی مینور حفره دهان
 • NHL نودال فضای ساب مندیبولار
 • SCC نودال فضای ساب مندیبولار
 • فصل 15/ مندیبل، ماگزیلا و TMJ
 • ضایعات مادرزادی:
 • اینسیزور مرکزی ماگزیلاری منفرد
 • کیست های غیرنئوپلاستیک:
 • کیست نازولبیال
 • کیست پری آپیکال یا رادیکولار
 • کیست دنتیژروس
 • کیست ساده استخوانی (تروماتیک)
 • کیست مجرای نازوپالاتین
 • ضایعات شبه تومور:
 • گرانولوم giant cell مرکزی مندیبل – ماگزیلا
 • تومورهای خوش خیم و بدخیم:
 • آملوبلاستوم
 • تومور کراتوسیستیک ادونتوژنیک
 • استئوساکوم مندیبل یا ماگزیلا
 • ضایعات مرتبط با درمان:
 • استئورادیونکروز مندیبل یا ماگزیلا
 • استئونکروز مندیبل یا ماگزیلا

ویژگی های تصویر برداری MRI ، CT در فضای سر و گردن

ارائه مثال های متعددی از تصویربرداری برای پاتولوژی های مهم سر و گردن

توضیحات کامل از آناتومی و تصویربرداری نرمال در فضاهای سر و گردن

پاتولوژی مربوط به فضای سر و گردن همراه با تشخیص های افتراقی و وجه افتراق آنها


محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید