هارنسبرگر 2

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : کاردیا
 • مترجم : دکتر فاطمه شجاع صفت
 • سبك : درسنامه
 • شيوه بيان مطالب : مفهومی و روان ویژه آزمون بورد و ارتقا
 • توضيح نموداري : دارد
 • قطع : وزیری
 • شابك : 978-622-6874-37-3
 • تعداد صفحه : 607
 • سال انتشار : 1399
 • نوبت انتشار : دوم
 • جلد : سلفون مات
 • وزن : 916g
 • فصل 16/ SCC
 • فصل 17/ سایت اولیه، گسترش پرینورال و درگیری لنفاوی
 • کارسینوم نازوفارنکس
 • کارسینوم اوروفارنکس
 • SCC قاعده زبان
 • SCC تونسیل کامی
 • SCC دیواره خلفی اوروفارنکس
 • SCC اوروفارنکس مرتبط با HPV
 • SCC کام نرم
 • کارسینوم حفره دهان
 • مشاهده بیشتر
 • SCC زبان
 • SCC کف دهان
 • SCC آلوئولار ریج
 • SCC مثلث رترومولار
 • SCC مخاط بوکال
 • SCC کام سخت
 • کارسینوم هیپوفارنکس
 • SCC سینوس پریفورم
 • SCC پست کریکوئید
 • SCC دیواره خلفی هیپوفارنکس
 • کارسینوم لارنکس
 • SCC سوپراگلوت لارنکس
 • SCC گلوتیک
 • SCC ساب‌گلوت
 • SCC لارنکس با لارنگوسل ثانویه
 • گسترش پری‌نورال تومور
 • SCC نودال
 • فصل 18/ گردن پس از درمان
 • دایسکشن گردن
 • رادیاسیون گردن
 • عوارض رادیاسیون گردن
 • استئورادیونکروز
 • تغییرات پس از لارنژکتومی
 • فصل 19/ بیماری‌های اطفال
 • ضایعات مادرزادی
 • مالفورماسیون لنفاتیک
 • مالفورماسیون وریدی
 • کیست والکولار مادرزادی
 • کیست مجرای تیروگلوسال
 • کیست تیمیک گردنی
 • کیست برانکیال اول
 • کیست برانکیال دوم
 • کیست برانکیال سوم
 • کیست برانکیال چهارم
 • درموئید و اپیدرموئید
 • تروما
 • فیبروماتوز کولی
 • همانژیوم نوزادی
 • تومورهای بدخیم
 • رابدومیوسارکوم
 • نوروبلاستوم اولیه گردن
 • نوروبلاستوم متاستاتیک
 • فصل 20/ بینی و سینوس
 • ضایعات مادرزادی
 • موکوسل مجرای نازولاکریمال
 • آترزی کوآن
 • گلیوم بینی
 • سینوس درمال بینی
 • سفالوسل فرونتواتموئید
 • تنگی مادرزادی پریفورم اپرچر
 • ضایعات عفونی و التهابی
 • رینوسینوزیت حاد
 • رینوسینوزیت مزمن
 • عوارض رینوسینوزیت
 • سینوزیت قارچی آلرژیک
 • مایستوما
 • سینوزیت مهاجم قارچی
 • پولیپوز سینونازال
 • پولیپ منفرد سینونازال
 • موکوسل سینونازال
 • هماتوم ارگانیزه سینونازال
 • Silent sinus syndrome
 • بیماری وگنر سینونازال
 • نکروز کوکائین بینی
 • تومورهای خوش‌خیم و ضایعات شبه تومور
 • فیبرودیسپلازی سینونازال
 • استئوم سینونازال
 • فیبروم اسیفیه سینونازال
 • آنژیوفیبروم جوانان
 • پاپیلوم اینورتد سینونازال
 • همانژیوم سینونازال
 • تومور غلاف عصبی سینونازال
 • میکس تومور خوش‌خیم سینونازال
 • تومورهای بدخیم
 • SCC سینونازال
 • استزیونوروبلاستوم
 • ملانوم سینونازال
 • آدنوکارسینوم سینونازال
 • لنفوم غیرهوچکین سینونازال
 • کارسینوم نورواندوکرین سینونازال
 • کارسینوم تمایز نیافته سینونازال
 • آدنوئید سیستیک کارسینوم سینونازال
 • کندروسارکوم سینونازال
 • استئوسارکوم سینونازال
 • فصل 21/ قاعده جمجمه
 • کلیووس
 • ماکروآدنوم مهاجم هیپوفیز
 • کوردوم
 • استخوان اسفنوئید
 • کانال کرانیوفارنژیال باقیمانده
 • شوانوم تریژمینال در مرکز قاعده جمجمه
 • استخوان اکسی پیتال
 • شوانوم عصب هیپوگلوسال
 • فورامن ژوگولر
 • بولب ژوگولر بالا (high jugular bulb)
 • دهیسنسی بولب ژوگولر
 • دیورتیکول بولب ژوگولر
 • پاراگانگلیوم گلوموس ژوگولر
 • شوانوم فورامن ژوگولر
 • مننژیوم فورامن ژوگولر
 • سینوس های دورال
 • گرانولاسیون نا به جای آراکنوئید
 • ترومبوز سینوس‌های دورا در قاعده جمجمه
 • ترومبوز سینوس کاورنوس
 • فیستول شریانی وریدی دورال
 • بیماری های منتشر یا مولتی فوکال قاعده جمجمه
 • سفالوسل قاعده جمجمه
 • لیک CSF از قاعده جمجمه
 • فیبرودیسپلازی قاعده جمجمه
 • بیماری پاژه قاعده جمجمه
 • هیستیوسیتوز لانگرهانس قاعده جمجمه
 • استئوپتروز قاعده جمجمه
 • Giant cell tumor قاعده جمجمه
 • مننژیوم قاعده جمجمه
 • پلاسماسیتومای قاعده جمجمه
 • مولتیپل میلوم قاعده جمجمه
 • متاستاز به قاعده جمجمه
 • کندروسارکوم قاعده جمجمه
 • استئوسارکوم قاعده جمجمه
 • استئومیلیت قاعده جمجمه
 • فصل 22/ ترومای قاعده جمجمه و صورت
 • قاعده جمجمه
 • شکستگی استخوان تمپورال
 • از هم گسیختگی یا دررفتگی استخوانچه‌ها
 • ترومای قاعده جمجمه
 • استخوان های صورت
 • شکستگی blow out اربیت
 • شکستگی ترانسفاسیال (لفورت)
 • شکستگی کمپلکس زایگوماتیکوماگزیلاری (ZM)
 • شکستگی کمپلکس صورت
 • شکستگی NOE
 • شکستگی مندیبل
 • جا به جایی دیسک TMJ
 • فصل 23/ استخوان تمپورال
 • کانال گوش خارجی
 • ضایعات مادرزادی
 • فورامن تمپانیکوم
 • مالفورماسیون مادرزادی گوش خارجی و میانی
 • ضایعات عفونی و التهابی
 • اوتیت اکسترن نکروزان
 • کراتوز ابتوران
 • مدیال کانال فیبروزیس (MCF)
 • کلستئاتوم اکتسابی EAC
 • تومورهای خوش‌خیم و بدخیم
 • استئوم EAC
 • اگزوستوز EAC
 • SCC پوست EAC
 • گوش میانی و ماستوئید
 • ضایعات مادرزادی
 • کلستئاتوم مادرزادی گوش میانی
 • کلستئاتوم مادرزادی ماستوئید
 • آترزی دریچه بیضی (OW)
 • شریان کاروتید داخلی (ICA) لترالیزه
 • ICA نا به جا
 • شریان استاپدیال باقیمانده
 • ضایعات عفونی و التهابی
 • اتوماستوئیدیت کوالسنت و عوارض آن
 • اتوماستوئیدیت مزمن با اروژن استخوانچه
 • اتوماستوئیدیت مزمن با تمپانواسکلروز
 • کلستئاتوم پارس فلکسیدا
 • کلستئاتوم پارس تنسا
 • کلستئاتوم مورال
 • کلسترول گرانولوم گوش میانی
 • تومورهای خوش‌خیم و بدخیم
 • پاراگانگلیوم گلوموس تمپانیک
 • مننژیوم تمپورال
 • شوانوم گوش میانی
 • گوش داخلی:
 • ضایعات مادرزادی
 • آپلازی لابیرنت
 • آپلازی کوکلئا
 • هیپوپلازی کوکلئا
 • مالفورماسیون کامان کاویتی
 • Incomplete partition کوکلئار نوع 1
 • Incomplete partition کوکلئار نوع 2
 • بزرگی وستیبولار آکوداکت (LVA)
 • آپلازی یا هیپوپلازی کانال یا عصب کوکلئار
 • هیپوپلازی یا آپلازی مجاری نیمدایره (SCC)
 • ضایعات عفونی و التهابی
 • لابیرنتیت
 • اتوسیفیلیس
 • لابیرنتیت اسیفیکان
 • اتواسکلروز
 • استئوژنز ایمپرفکتا استخوان تمپورال
 • تومورهای خوش‌خیم و بدخیم
 • شوانوم اینترالابیرنت
 • تومور ساک اندولنف
 • سایر:
 • خونریزی اینترالابیرنت
 • دهیسنسی مجاری نیمدایره
 • آپکس پتروس:
 • ضایعات کاذب:
 • غیرقرینگی مغز استخوان آپکس پتروس
 • سفالوسل آپکس پتروس
 • ضایعات مادرزادی:
 • کلستئاتوم مادرزادی آپکس پتروس
 • ضایعات عفونی و التهابی:
 • تجمع مایع در آپکس پتروس
 • موکوسل آپکس پتروس
 • کلسترول گرانولوم آپکس پتروس
 • آپیکال پتروزیت
 • ضایعات عروقی:
 • آنوریسم ICA در آپکس پتروس
 • عصب فاسیال اینتراتمپورال:
 • ضایعات کاذب:
 • پرولاپس عصب فاسیال به گوش میانی
 • ضایعات عفونی و التهابی:
 • فلج بل
 • تومورهای خوش‌خیم و بدخیم:
 • مالفورماسیون وریدی (همانژیوم) عصب فاسیال اینتراتمپورال
 • شوانوم عصب فاسیال اینتراتمپورال
 • گسترش پری‌نورال تومور پاروتید در مسیر اینتراتمپورال
 • سایر:
 • لیک CSF در استخوان تمپورال
 • فصل 24/ CPA و IAC
 • ضایعات مادرزادی:
 • کیست اپیدرموئید CPA و IAC
 • کیست آراکنوئید CPA و IAC
 • لیپوم CPA و IAC
 • مالفورماسیون وریدی IAC
 • ضایعات عفونی و التهابی:
 • سندرم رمزی هانت
 • تومورهای خوش‌خیم و بدخیم:
 • شوانوم وستیبولار
 • همانژیوم نوزادی و سندرم PHACES
 • مننژیوم CPA-IAC
 • شوانوم عصب فاسیال در CPA-IAC
 • ضایعات عروقی:
 • آنوریسم در CPA-IAC

ویژگی های تصویر برداری MRI ، CT در فضای سر و گردن

ارائه مثال های متعددی از تصویربرداری برای پاتولوژی های مهم سر و گردن

توضیحات کامل از آناتومی و تصویربرداری نرمال در فضاهای سر و گردن

پاتولوژی مربوط به فضای سر و گردن همراه با تشخیص های افتراقی و وجه افتراق آنها

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید