جلد 10 ارتوپدی : عفونی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : کاردیا
 • مترجم : فردیس وثوقی دکتر مهدی حشمتی فر
 • سبك : درسنامه
 • شيوه بيان مطالب : مفهومی و روان ویژه آزمون بورد و ارتقا
 • توضيح نموداري : دارد
 • قطع : وزیری
 • شابك : 978-622-6874-39-7
 • تعداد صفحه : 342
 • سال انتشار : 1400
 • نوبت انتشار : دوم
 • جلد : سلفون مات
 • فصل 20 ـ اصول کلی عفونت کمپل
 • • اتیولوژی
 • • وضع تغذیه (Nutrition)
 • • وضع ایمنی
 • • آماده‌سازی پوست قبل از عمل جراحی (Skin Preparation)
 • • محیط اتاق عمل (OR environment)
 • • جدول روش‌های کاهش عفونت محل جراحی (سوال ارتقا و بورد)
 • • آنتیبیوتیک پروفیلاکسی (سوال ارتقا و بورد)
 • • MRSA
 • • تشخیص
 • مشاهده بیشتر
 • • آزمایشات
 • • مطالعات تصویربرداری
 • • کشت
 • • درمان
 • • ویروس‌های HIV، هپاتیت B و هپاتیت C
 • فصل 21 ـ استئومیلیت کمپل
 • • مقدمه
 • • طبقهبندی OM
 •  استئومیلیت هماتوژن حاد (AHOM)
 • • تشخیص AHOM
 • • درمان AHOM
 •  استئومیلیت هماتوژن تحت حاد (SAHOM)
 •  آبسه برودی
 •  استئومیلیت مزمن (COM)
 • • طبقهبندی COM 63• تشخیص استئومیلیت مزمن
 • • درمان استئومیلیت مزمن
 • • درمان دیفکتها
 • • تکنیکهای توضیح داده شده در کمپل برای درمان دیفکت
 • • درن‌های ساکشن بسته (closed suction drains)
 • • روش‌های ترانسفر بافت نرم (Soft Tissue Transfer)
 • • تکنیک الیزاروف
 • • درمان‌های تکمیلی
 •  استئومیلیت اسکلروزانِ Garré
 •  استئومیلیت باقیمانده
 •  CRMO (استئومیلیت مولتی فوکال مزمن راجعه)
 •  استئومیلیت بیهوازی (Anaerobic OM)
 •  انسزیون و درناژ برای درمان استئومیلیت مناطق خاص
 • • کالکانه
 • • دیستال فمور
 • • ناحیه پلویس
 • • ایلئوم
 • • ایسکیوم و پوبیس
 •  رزکشن یا اکسیزیون در استئومیلیت
 • • رزکشن متاتارس‌ها
 • • رزکشن تارس‌ها
 • • کالکانکتومی پارشیل
 • • رزکشن فیبولا
 • • رزکشن بال ایلیاک
 •  آمپوتاسیون دراستئومیلیت
 • فصل 22 ـ آرتریت سپتیک کمپل
 • • مقدمه
 • • تظاهر بالینی
 • • تصویربرداری
 • • پاتوژنز
 • • میکروبیولوژی
 • • درمان آرتریت سپتیک
 • • مفاصل تارسال
 • • انکل (سوال ارتقا و بورد)
 • • زانو (شایع‌ترین محل SepA بالغین – سوال ارتقا و بورد)
 • • هیپ
 • • عوارض آرتریت سپتیک هیپ
 • • مفصل ساکروایلیاک (SIJ)
 • • مفصل استرنوکلاویکولار (SCJ) و اکرومیوکلاویکولار (ACJ)
 • • مفصل شانه
 • • مفصل آرنج
 • • مفصل مچ دست (سوال ارتقا)
 • • اصلاح دفورمیتی‌های متعاقب آرتریت سپتیک
 •  انکل
 •  زانو
 •  هیپ
 •  پروسیجرهای مساوی‌سازی طول پاها (مهم)
 • فصل 23 ـ توبرکولوز و سایر عفونت‌های خاص (کمپل)
 •  توبرکولوز (TB)
 • • درگیری ارتوپدی
 • • آزمایشات تشخیصی
 • • ارزیابی تصویربرداری
 • • درمان غیرجراحی سل اندام‌ها (Appendiccular TB)
 • • درمان جراحی TB
 •  سایر بیماری‌های عفونی غیرعادی
 • • مایکوباکتریوم‌های غیر TB
 • • بروسلوز
 • • تب تایفوئید
 • • سیفلیس
 • • اوستئیت و آرتریت ویروسی
 • • اکتینومایکوزیس
 • • بیماری لایم (Lyme)
 • • عفونتهای قارچی
 • فصل 28 ـ عفونت (راکوود)
 •  مقدمه
 • آشنایی با چند اصطلاح
 •  طبقه بندی Cierny-Mader
 •  پاتوژنز
 •  عفونت بدنبال شکستگی
 •  استئومیلیت حاد متعاقب تروما (Acute post traumatic OM)
 •  استئومیلیت مزمن
 •  استئومیلیت قارچی
 •  بالین و آزمایشات
 • • عکس‌
 •  اسکن استخوان
 •  اسکن تکنسیم (99mTc)
 •  اسکن گالیم (67Ga)
 •  اسکن ایندیوم (111In)
 •  اسکن مغزاستخوان یا سولفورکلوئید (sulfur colloid scan)
 •  ارزش MRI و CT و FDG-PET در تشخیص استئومیلیت
 •  کشت و بیوپسی
 •  روش‌های تشخیص مولکولی (PCR)
 •  درمان
 •  پروفیلاکسی آنتی‌بیوتیکی
 •  آنتی‌بیوتیک در شکستگی باز (Open fracture)
 •  آنتی‌بیوتیکتراپی در عفونت تمامعیار (Established infection)
 •  محلول‌های شستشو (Irrigation solutions)
 •  تکنیک‌ها و وسایل ذخیره موضعی آنتی‌بیوتیک (AB depot Devices and Techniques)
 •  تکنیک‌های دبریدمان
 •  ملاحظات در بیماران مسن (Geriatric patient)
 • عوارض استیومیلیت عبارتند از :
 • Hyperbaric Oxygen Therapy
 • ریسک فاکتورهای شکست درمان بازسازی عبارند از:
 • اندیکاسیون های آمپوتاسیون های زودرس در استیومیلیت عبارتند از "
 •  خلاصه فصل
 • فصل مکمل راکوود ـ جمعبندی عفونت به دنبال شکستگیها
 •  عفونت در شکستگی Hand
 •  عفونت در شکستگی دیافیز رادیوس و اولنا
 •  عفونت و عوارض زخم در شکستگی دیستال هومروس
 •  عفونت در شکستگی شفت هومروس
 •  عفونت در شکستگی پروگزیمال هومروس
 •  عفونت در شکستگی کلاویل
 •  عفونت در شکستگی اسکاپولا
 •  عفونت به دنبال درمان ناپایداریهای گلنوهومرال
 •  عفونت در شکستگیهای پلویس (عفونتهای pin track)
 •  عفونت پس از جراحی شکستگیهای پلویس
 •  عفونت در شکستگیهای استابولوم
 •  عفونت در شکستگی گردن ران
 •  عفونت در شکستگیهای پرتروکانتریک
 •  عفونت در شکستگیهای ساب‌تروکانتریک (سؤال ارتقا)
 •  عفونت در شکستگیهای شفت فمور
 •  عفونت بعد از درمان شکستگی دیستال فمور
 •  عفونت و عوارض زخم در آسیبهای اکستانسور مکانیسم
 •  عارضه زخم و عفونت در شکستگیهای پلاتوتیبیا
 •  آرتریت سپتیک بعد از تعبیه اکسترنال فیکساتور در شکستگی پلاتو
 •  عفونت عمقی در شکستگی شفت تیبیا و فیبولا
 •  عوارض زخم در شکستگی پیلون
 •  عفونت به دنبال شکستگیهای Ankle (جدول 6ـ59)
 •  عفونت و نکروز پوستی در شکستگی دررفتگی تالوس
 • • عوارض زخم و استئومیلیت به دنبال شکستگی کالکانه
 • فصل 23 ـ عفونت‌های موسکولواسکلتال اطفال (تاچیان)
 • • مقدمه (شرح حال ـ معاینه)
 • • رادیوگرافی ساده
 • • سونوگرافی
 • • فلوروسکوپی
 • • اسکن هسته‌ای استخوان
 • • CT اسکن
 • • MRI
 • • CBC (شمارش کامل سلول‌های خونی)
 • • نرخ سدیمانتاسیون اریتروسیتی (ESR)
 • • CRP
 • • اینترلوکین ـ 6
 • • کشت بافت و کشت خون (میکروبیولوژی)
 •  استافیلوکوک اورئوس
 •  استرپتوکوک پیوژن
 •  Kingella Kingae
 •  استرپتوکوک پنومونیه (پنوموکوک)
 •  مننگوکوک (Neisseria meningitides)
 •  گنوکوک (Neisseria gonorrhea)
 •  بورلیا برگدوفری
 •  مایکوباکتریوم توبرکلوز (سل)
 •  مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزی (آتیپیک)
 •  ترپونما پالیدوم (عامل سیفیلیس)
 •  بروسلا (B. melitensis ـ تب مالت)
 •  بارتونلا هنسله (بیماری خراش گربه)
 •  ارگانیسم‌های مایکوتیک (قارچی)
 •  کوکسیدیوئیدز (Coccidioides immitis)
 •  بلاستومایکوز (Blastomyces dermatitidis)
 •  اکتینومایکوز (Actinomyces israelii)
 •  اسپوروتریکوز (Sporothrix schenckii)
 • • تظاهرات بیماری‌های عفونی در اطفال
 • • استئومیلیت
 • • استئومیلیت حاد هماتوژن (AHO)
 •  طبقه‌بندی AHO
 •  استئومیلیت تحت حاد (SAO)
 •  استئومیلیت مزمن (COM)
 •  استئومیلیت مولتیفوکال راجعه مزمن (CRMO)
 •  آرتریت سپتیک
 •  آرتریت توبرکلوز
 •  سل ستون فقرات (Pott disease)
 •  آرتریت گنوکوکی (سوزاک)
 •  پیومیوزیت
 •  پورپورا فولمینانز (یا به قول تاچیان PF!)
 •  فاشئیت نکروزان
 •  آبسه بافت نرم و بورسیت سپتیک
 •  عفونت در محلهای چالشساز
 •  اسپاین (اسپوندیلیت عفونی پیوژن)
 •  پلویس
 •  فوت
 •  بیماریهای سیستمیک مرتبط با عفونت در کودکان
 •  بیماری سلول داسی شکل (Sick Cell Disease) ـ سؤال ارتقا
 •  CGD
 •  HIV
 • سوالات و پاسخنامه
 • خلاصه نکات VAC:
 • مشترک ارجمند، متخصص گرامی؛
 • داوطلب گرامی؛

درسنامه ها  برگرفته از رفرنس های Tachdjians 2021 ، Campbells 2017 ROCKWOOD 2020 . که حاوی سوالات بورد و ارتقا ده سال به همراه پاسخ تشریحی و اطلس تمام رنگی می باشد ، ترجمه و تلخیص از جناب آقای فردیس وثوقی و ویرایش دکتر مهدی حشمتی فر + فایل الکترونیک رایگان کتب در اپلیکیشن رزیدنت یار .

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید