جلد 6 نوروسرجری: نوروسرجری تومور

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : کاردیا
 • مولف : دکتر ابراهیم رفیعی
 • سبك : درسنامه
 • شيوه بيان مطالب : مفهومی و روان
 • قطع : وزیری
 • شابك : 978-622-404-000-8
 • تعداد صفحه : 544
 • سال انتشار : 1403
 • نوبت انتشار : اول
 • جلد : سلفون براق
 • An overwiev of current histopathologic and genetic classification - فصل 133
 • brain tumor immunology and immunotherapy فصل 13۴
 • Brain tumor stem cells فصل 13۵
 • Genetic origins of brain tumor فصل 137
 • Malignant glioma microenvironment فصل 138
 • Basic science of brain metastases فصل 13۹
 • Angiogenesis فصل 1۴۰
 • Epidemiology of brain tumor فصل 1۴۲
 • Clinical features: neurology of brain tumor & paraneoplastic syndromes فصل 1۴3
 • Radiologic features of CNS tumors فصل 1۴۴
 • مشاهده بیشتر
 • Genetic Syndromes of Brain Tumors فصل 1۴۶
 • Principles of Chemotherapy - فصل 1۴7
 • Brain Tumor Outcome Studies: Design and Interpretation فصل 1۴8
 • 173 Basic Principles of Cranial Surgery for Brain Tumors فصل 1۵1
 • Basic Principles of Skull Base Surgery فصل 1۵۲
 • Risks of Intrinsic Brain Tumor Surgery and Avoidance of Complications فصل 1۵3
 • Surgical Navigation for Brain Tumors فصل 1۵۴
 • Endoscopic Approaches to Brain Tumors فصل 1۵۵
 • Awake Craniotomy and Intraoperative Mapping فصل 1۵۶
 • Intraoperative Magnetic Resonance Imaging فصل 1۵7
 • LGG: ODG-diffuse astrocytoma فصل 1۵8
 • AA-GB-GS-AODG :Malignant glioma فصل 1۵۹
 • Radiologic and Clinical Criteria of Treatment Response فصل 1۶۰
 • Unusual Gliomas- فصل 1۶1
 • Central Nervous System Embryonal Tumors - فصل 1۶3
 • Pineal tumors فصل 1۶۴
 • MB in Adults فصل 1۶۵
 • Intracranial ependymoma in adults فصل 1۶۶
 • Hemangioblastoma فصل 1۶7
 • PCNSL فصل 1۶8
 • Metastatic brain tumors فصل 1۶۹
 • Ventricular Tumors فصل 17۰
 • Colloid cyst 3rd ventricle فصل 171
 • Meningiomas- فصل 17۲
 • Mesenchymal non meningothelial tumors (MNMT) فصل 173
 • Vestibular schwannomas فصل 17۴
 • Pituitary Tumors: Functioning and Nonfunctioning فصل 17۵
 • Craniopharyngiomas in Adults - فصل 17۶
 • epidermoid, dermoid, neurenteric cyst - فصل 177
 • Endoscopic endonasal surgery for skull base tumor فصل 178
 • Overview of Skull Base Tumors- فصل 17۹
 • Chordomas and Chondrosarcomas - فصل 18۰
 • Head & neck paraganglioma (HNP) فصل 181

ترجمه و تلخیص از دکتر ابراهیم رفیعی دارای بورد تخصصی نوروسرجری

برگرفته از کتاب  Youmans and Winn Neurological Su rgery - 8th Edition-2022 ویژه آزمون ارتقا و بورد تخصصی 1403 


محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید