جلد 7 نوروسرجری: اسپاین

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • Spinal Anatomy: فصل 304
 • Spinal Imaging: فصل 305
 • Spinal biomechanics and basics of spinal instrumentation : فصل 306
 • Disk degeneration and regeneration : فصل 307
 • Pathophysiology and treatment of spinal cord injury : فصل 308
 • Electrophysiologic study & monitoring : فصل 309
 • Bone metabolism and osteoporosis : فصل 310
 • Differential diagnosis of spinal disease : فصل 311
 • Nonsurgical and postsurgical management of low back pain : فصل 312
 • Complication avoidance in spine surgery : فصل 313
 • مشاهده بیشتر
 • Evaluation and treatment of cervical disk herniation : فصل 315
 • Evaluation and treatment of ossification of the posterior longitudinal : فصل 316 ligament
 • Evaluation and treatment of thoracic disk herniation : فصل 317
 • Evaluation and treatment of lumbar disk disease : فصل 318
 • 12 Evaluation and treatment of degenerative lumbar spondylolisthesis : فصل 320
 • Evaluation & treatment of degenerative cervical myelopathy : فصل 321
 • Evaluation and treatment of spinal epidural abscess : فصل 322
 • Treatment of pyogenic spondylodiscitis : فصل 323
 • 153 Evaluation and treatment of fungal and tubercular infections of the spine : فصل 324
 • 165 ........... Evaluation and treatment of benign tumors of the axial skeleton : فصل 325
 • Evaluation and treatment of primary malignant tumors of the axial : فصل 326 skeleton
 • Evaluation and treatment of benign intradural extramedullary tumors : فصل 327
 • Evaluation and treatment of metastatic spinal lesions : فصل 328
 • Evaluation and treatment of malignant primary spinal tumors : فصل 329
 • 201 Adult tethered cord syndrome : فصل 333
 • Adult syringomyelia : فصل 334
 • Evaluation and classification of spinal instability : فصل 335
 • Medical management of spinal cord injury : فصل 336
 • Prognosis in spinal trauma : فصل 337
 • Classification and treatment of O-C1 craniocervical injures : فصل 338 اسپاین
 • Evaluation, Classification, and Treatment of Subaxial Cervical (C3–C7) فصل 340 Injuries
 • Evaluation and Treatment of Cervicothoracic Junction Injuries : فصل 341
 • Evaluation and Management of Athletic Injuries of the Cervical Spine : فصل 342
 • Evaluation, Classification, and Treatment of Thoracolumbar Spine : فصل 343 Injuries
 • Cement (Evaluation and Treatment of Osteoporotic Fractures : فصل 344 Augmentation)
 • Classification of spinal deformity : فصل 346
 • Evaluation of spinal alignment : فصل 347
 • Evaluation and treatment of cervical deformity : فصل 348
 • Evaluation and treatment of adolescent idiopathic scoliosis : فصل 349
 • Evaluation and treatment of adult scoliosis and sagittal plane deformity : فصل 351
 • Evaluation and treatment of proximal junctional kyphosis : فصل 352
 • Treatment of high-grade spondylolisthesis : فصل 353
 • Bone graft options, graft substitutes and harvest : فصل 354
 • Occiput, C1, C2 instrumentation : فصل 357
 • Anterior cervical instrumentation : فصل 358
 • Posterior subaxial and cervicothoracic instrumentation : فصل 359
 • Anterior Thoracic Instrumentation : فصل 360
 • Anterior and Lateral Lumbar Instrumentation : فصل 361
 • Posterior Thoracic and Lumbar Instrumentation : فصل 362
 • Sacropelvic Fixation: Anterior and Posterior Options : فصل 365
 • Spinal Osteotomies : فصل 366
 • Evaluation, Indications, and Techniques of Revision Spine Surgery : فصل 367
 • Minimally Invasive Decompression Techniques : فصل 368

ترجمه و تلخیص توسط دکتر ابراهیم رفیعی بورد تخصصی نوروسرجری و رتبه ده درصد بورد تخصصی 1402 کشور ، دکتر سها آهنگریان ابهری بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تبریز


برگرفته از کتاب Youmans and Winn Neurological Surgery - 8th Edition-2022


مناسب آزمون های ارتقا و بورد تخصصی


محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید