جلد 3 نوروسرجری : نوروسرجری فانکشنال

کتاب جامع آمادگی آزمون ارتقاء و بورد تخصصی 1403
محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • Neuropathology of Movement Disorders: فصل 1۰۴
 • Clinical Overview of Movement Disorder: فصل 1۰۵
 • Patient Selection Criteria for Deep Brain Stimulation in Movement Disorders : فصل 1۰۶
 • Surgical Management of Tremor: فصل 1۰۹
 • Ablative Procedures for Parkinson's Disease: فصل 11۰
 • Deep Brain Stimulation for Parkinson Disease: فصل 111
 • Deep Brain Stimulation for Dystonia: فصل 11۲
 • Complication Avoidance in Deep Brain Stimulation Surgery: فصل 11۴
 • Selective Peripheral Denervation for Cervical Dystonia فصل 118
 • Surgery for Anorexia Nervosa: فصل 1۲۴
 • مشاهده بیشتر
 • Surgery and Neuroscience of Addiction: فصل 1۲۵
 • Lesioning Surgery for Spasticity: فصل 1۲۶
 • Management of Spasticity by Centeral Nervous System Infusion : فصل 1۲7
 • Technique
 • Treatment of Intractable Vertigo: فصل 1۲8
 • Deep Brain Stimulation for Obesity: فصل 13۰

براساس رفرنس Youmans and Winn Neurological Surgery 8th Edition 2022

ترجمه و تلخیص دکتر ابراهیم رفیعی رتبه ده درصد بورد تخصصی 1402

دکتر سها آهنگریان ابهری بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید